Saluda / Orange Heights Cemetery
Henry F. Fletcher Gravestone Photo
(50) John & Nancy Elizabeth Ponds
-
(51) Henry F. Fletcher
1860-1932
(52) Penelopie Fletcher
1884-1945
Virtual Cemetery Menu Page     Main Saluda / Orange Heights Cemetery Page