Sarah Nolen Cemetery
Alice Thomas Gravestone Photo
(48) Masheria L. Holmes
1908-1980
(49) Alice Thomas
1905-1970
(50) Unknown
-
Virtual Cemetery Menu Page     Main Sarah Nolen Cemetery Page