Asberry Cemetery
Eugene White Gravestone Photo
(28) Unknown
-
(29) Eugene White
-5/6/197*
(30) Alberta White
-
Aged 59 years
Virtual Cemetery Menu Page     Main Asberry Cemetery Page