Mt Pleasant Cemetery
James A. & Iola Ingram Gravestone Photo
(260) Minnie Brown
1880-1965
(261) James A. & Iola Ingram
1909/-1994/
(262) Thomas & Ida Ingram
1866/1869-1866/1869
Double Stone
Virtual Cemetery Menu Page     Main Mt Pleasant Cemetery Page