Damascus Cemetery
NAOMI THOMAS Gravestone Photo
(88) ABRAHAM THOMAS
1895-1989
(89) NAOMI THOMAS
1918-1994
(90) FREDDIE YOUNG SR.
1920-11/1920
YOUNGEST DAUGHTER OF JAKE AND ELMIRA DAY
Virtual Cemetery Menu Page     Main Damascus Cemetery Page