Bethlehem Methodist Episcopal Cemetery
Sarah Rawls Gravestone Photo
(25) Edgar Rawls
-1926
(26) Sarah Rawls
-1923
(27) Frank Kyler
-1930
Age 38
Virtual Cemetery Menu Page     Main Bethlehem Methodist Episcopal Cemetery Page