Pleasant Plain Cemetery
Charles W. Hearst Gravestone Photo
(109) Sarah P. Johns
1912-1991
(110) Charles W. Hearst
1896-1988
(111) Hannah P. Davis
1902-1985
Pvt US Army World War I
Virtual Cemetery Menu Page     Main Pleasant Plain Cemetery Page